Информираме родителите, че удостоверението за наличие или липса на задължения към Община Варна и здравната осигуреност се проверяват онлайн в детската градина, в която се подават документите.

ПРАВИЛА ЗА ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ЯСЛИ, ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА

На основание решение 850 - 6 с протокол №15 от 20.02.2013 на ОБщински Съвет Варна са приети Правила за постъпване на деца в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Варна. На това основание е издадена заповед на кмета на Община Варна №0917 - 18.03.2013

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. С тези правила се определя редът и условията за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения(ОДЗ) и целодневни детски градини(ЦДГ) на територията на община Варна.

1.2. Детските  ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от 3 месеца до 3-годишна възраст.

1.3. Детските  градини/ЦДГ/ са подготвителни институции за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Обединените детски заведения/ОДЗ/ са възпитателно-образователни  институции, в които се включват яслени групи и целодневни детски градини, в които се приемат деца от 3 месеца до постъпването им в първи  клас.

1.4. Постъпването  на децата  в новосформиращите се яслени и първи групи в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения се осъществява по желание на родителите, чрез избиране  до 4 степенувани възможности по местоживеене в съответния административен район на община Варна. 

1.5. За кметствата Константиново, Звездица, Каменар и Тополи родителите подават документи в съответното детско заведение, а за село Казашко-родителите подават заявление в до 4 градини по техен избор.

РАЗДЕЛ II. ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН  НАБОР ОТ  ДОКУМЕНТИ

2.1. Единият от родителите, с постоянен адрес в община Варна, представя следните документи:

а/заявление по образец, в което задължително  се вписват трите имена  на детето, ЕГН, телефон за връзка  или  е-маil;

б/оригиналите  и копията на акта за раждане на детето и личната карта на родителя;

в/документ от работодател, че  работи с трудов договор /документът трябва да  съдържа изх.№, мокър  печат с подпис, БУЛСТАТ на фирмата./;

г/удостоверение от Община Варна, дирекция “Местни данъци”  за наличие или липса на задължения ,съгласно чл.87, ал.6 от ДОПК за предходната календарна година/издава се от „Отдел за обслужване на данъкоплатци“ в сградата на Изчислителен център или  Общински информационен център ( до хотел“Мусала“)/;

д/заверено копие от годишна данъчна декларация по чл.50 или чл.92 за управители на ООД и ЕООД от ЗДДФЛ за предходната календарна година,  ако родителят е   самоосигуряващ се;

е/актуален документ за  регистрация  от Бюрото по труда –Варна, ако родителят е   безработен.

2.2. Ако родителят е с прекъснати осигурителни права, което Община Варна установява по служебен път, се счита,че задължителният набор от документи е непълен.

2.3. Родителите на деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 г. подават в срок до 14.09. само заявление по образец, оригинал  и копие на акта за раждане на детето. 

2.4. Родителите кандидатстват за детска градина след подготвяне и представяне на целия комплект от необходими  документи в срок до 10.05.   

2.5. След подаването им, документите не се допълват или заменят до провеждане на класирането на 31.05. 

2.6. Проверка от родителите за коректността на въведените документи в електронната система се извършва до 10.05. 

РАЗДЕЛ III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ПРЕДИМСТВА

3.1. Родителят представя документ за заболявания на детето съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. и се удостоверява с документ от ТЕЛК при над 50%. 

3.2. Родителят представя документ, ако в семейството има други деца с тежки заболявания с над 70 % ТЕЛК/НЕЛК/, които  не са настанени в други социални институции. 

3.3. Представя се решение на ТЕЛК за увреждане над 70% на един от родителите на детето. 

3.4. Представя се акт или актове за раждане на  трето или следващо дете на многодетни  семейства и деца-близнаци;

3.5. Представя се акт за смърт на родител, ако детето e сирак или полусирак;

3.6. Представя се акт за раждане на дете с  неизвестен родител;

3.7. Родителят представя документ,че друго дете от семейството  посещава в момента същото детско заведение (до трета  група включително); 

3.8. Представя се документ от Държавна агенция за закрила на детето, съгласно Закона за закрила на детето, че е налице  предимство по: чл. 4 ал.1, т.2-  „настаняване в семейство на роднини или близки”,  т.7- „ полицейска закрила”,  деца от специализирани институции и резидентни услуги, като Дом „Другарче”, Дом за медико-социални грижи за деца, Център за настаняване от семеен тип /с документ от съответната институция/ ” ;

3.9 .Родителите представят удостоверения, че  са студенти в редовна форма на обучение във ВУЗ на територията на община Варна ;

3.10. Посочените предимства се ползват от децата само при представяне на пълен комплект от задължителни и допълнителни документи на единия от родителите. 

РАЗДЕЛ  IV .   ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В ОБЩИНСКИТЕ   ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

4. 1. Документите за кандидатстване за прием в самостоятелните детски ясли  се приемат целогодишно, като в срок до десето  число на месеца, следващ  датата на подаване на заявлението, родителите се задължават да представят изискваните задължителни документи. При настъпили промени  по документите, корекции на същите може да се извършат по всяко време, до обявената дата на класиране, в което участва детето.

4.2. Родителите посочват началната дата, от която желаят детето им да участва в класиране. Класирането е ежемесечно на 20 число /или първия работен ден след тази дата/, като списъците с приетите деца се обявява в сайта на Община Варна и на видно място в детското заведение. В едноседмичен срок от обявяването на списъците, родителите на приетите деца писмено декларират записване/отказ за прием в съответната ясла.Ако детето не бъде класирано за прием в годината на подаване на заявлението, същото се прехвърля автоматично за следващата календарна година, като се ползва същият входящ номер.

4.3. Приемът на документите в детските градини и обединените детски заведения се осъществява от директора на детското заведение или от упълномощено от него лице със заповед. Издава се уникален регистрационен номер на подаденото заявление от електронната система.

4.4. Заявления за новосформиращите се яслени групи към ОДЗ и първи възрастови групи към ЦДГ за следващата учебна година се подават в детските градини от 01.04 до 10.05. на текущата календарна година.  При наличие на свободни места заявления за прием на деца  от І до ІV   възрастова група се подават целогодишно.

4.5. Директорът на детската градина обявява наличието на свободни места в електронния регистър. Срокът за подаване на документи от родителите е едноседмичен, независимо от района на местоживеене. Резултатите за приетите деца се обявяват в електронната система в края на седмицата. Срокът за записването на приетите деца е едноседмичен. Всяко класиране е с продължителност от две седмици, след което директорът отново обявява  незаетото място/ незаетите места.  

4.6. Електронната система подрежда всички деца, кандидатствали за прием в новосформиращите се яслени и първи групи в ЦДГ и ОДЗ, на принципа на генериране на  случайно число като децата, ползващи предимства в съответствие с раздел  ІІІ, се приемат преди всички останали. 

4.7. Всеки директор на детска градина получава от електронната система генерираните случайни числа и списъците с класирането на децата на 31.05. Списъците с приетите деца се оповестяват на 31.05 в електронния регистър в сайта на Община Варна и на видно място във всяко детско заведение. В едноседмичен срок след обявяването на списъците, родителите на приетите деца писмено декларират записването на детето си в съответната яслена група и детска градина.  При незаписване в определения срок се приемат следващите по ред резерви. Обявените списъци и резервите в тях са актуални до 30.06. на текущата година. След 30.06., при освобождаване на места в новосформираните групи, същите се обявяват от директорите, като резултатите се оповестяват в регистъра след изтичане на едноседмичния срок.

4.8. Постъпването на новоприетите деца от първа  група в детската градина става от 01.06 или 01.09., според възможностите на конкретното детско заведение. 

4.9. Разместването на деца се разрешава целогодишно, само при възможност за взаимна размяна на едно дете с друго в две детски градини, след като родителите писмено уведомят директорите за желанието си за преместване.

РАЗДЕЛ V. Ред за постъпване в детски ясли и детски градини със специален режим на приемане.

5.1.Задължителният набор от документи в раздел II се представя и в специалните детски заведения.

5.2. Родителите на децата, кандидатстващи в ЛДГ №20”Бриз” и ОДГ №9”Ален мак” подават заявление в избраното детско заведение, адресирано  до Началника на РИО-Варна целогодишно, с приложени документи, съгласно Наредба №1 от 23.01.2009г

5.3. Директорите на ЛДГ №20”Бриз” или ОДГ №9”Ален мак” не приемат за обучение деца със СОП или хронични заболявания, които не са включени в списъка, утвърден от Министъра на образованието, младежта и науката. 

5.4. Приемът в специалните детски градини се осъществява според  капацитетните им възможности .

5.5. Специфични  документи за кандидатстване в ОДГ№9”Ален мак”:

а/протокол  на медицинска комисия- ЛКК по профила  на заболяването/ от ІV ДКЦ гр.Варна/, копие от ЛАК,,медицински документи, епикризи и изследвания, доказващи  вида и сложността на заболяването, ТЕЛК, психолого-педагогическа характеристика, ако детето идва от друго ДЗ.

б/за  децата със специални образователни потребности/СОП/

неврологична ЛКК  по профила на заболяването/ от ІV ДКЦ гр.Варна/, консулт с невролог, клиничен психолог и детски психиатър, копие от ЛАК, медицински документи и епикризи, доказващи диагнозата, ТЕЛК.

5.6. Специфични  документи за кандидатстване в ЛДГ№20”Бриз”:ЛКК по профила на заболяването, копие от ЛАК с епикризи и изследвания, акт за раждане /оригинал и копие/, речева карта, изготвена от  логопеди на ЛДГ №20”Бриз” и психолого-педагогическа характеристика, ако детето идва от друго ДЗ.

5.7. В ЛДГ№20”Бриз , в ОДГ 9“Ален мак“ и в  ЦДГ№30”Мечо Пух”( за деца с увреден слух), се приемат деца от цялата община, без оглед на района по местоживеене. 

5.8. За нощуващите групи в СДГ№34 „Горски кът”  се приемат деца от цялата община.

Дата на публикуване: 20.02.2013

© 2006 - 2016 Електронен регистър за прием в детски заведения към Община Варна  Дирекция "Образование и младежки дейности"